Avís legal i Política de Privacitat

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació se faciliten les següents dades: l'empresa titular de www.catedraldemallorca.info és Cabildo Catedral de Mallorca  (en endavant Cabildo Catedral de Mallorca), amb domicili a aquests efectes en el Carrer Capiscolat, número de CIF: R0700063A.
Correu electrònic de contacte: info@catedraldemallorca.org

2. USUARIS:

L'accés i/o ús d'aquest portal de Cabildo Catedral de Mallorca  atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí exposades. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si és procedent, resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL:

www.catedraldemallorca.info proporciona l'accés a multitud d'informacions, servicis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Cabildo Catedral de Mallorca  o a aquells que li donen llicència als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén en el registre que fos necessari per accedir a determinats servicis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI se compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis (com per exemple servicis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Cabildo Catedral de Mallorca  ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic i/o il•legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cabildo Catedral de Mallorca , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si és procedent, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Cabildo Catedral de Mallorca  se reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre, la moral o la seguretat pública o que, segons el seu criteri, no resultessin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, Cabildo Catedral de Mallorca  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES:

Cabildo Catedral de Mallorca  compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, devora de cada formulari de sol•licitud de dades de caràcter personal, en els servicis que l'usuari pugui sol•licitar a Cabildo Catedral de Mallorca , farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és procedent. Així mateix, Cabildo Catedral de Mallorca  informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol•licitarà el seu consentiment pel tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment. 

5. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL:

Cabildo Catedral de Mallorca  per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que hi són continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Cabildo Catedral de Mallorca  o bé dels qui li donen llicència. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Cabildo Catedral de Mallorca . L'USUARI se compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de Cabildo Catedral de Mallorca . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines de Cabildo Catedral de Mallorca.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Cabildo Catedral de Mallorca  no se fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, maldament haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS:

Cabildo Catedral de Mallorca  se reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que s’hi prestin com la forma en què aquests hi apareguin presentats o localitzats.

8. ENLLAÇOS:

En el cas que en www.catedraldemallorca.info se disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Cabildo Catedral de Mallorca  no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Cabildo Catedral de Mallorca  assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ:

Cabildo Catedral de Mallorca  se reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu portal i/o els servicis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS:

Cabildo Catedral de Mallorca  perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Cabildo Catedral de Mallorca  podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre Cabildo Catedral de Mallorca  i l'USUARI se regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma.

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )