Visites de grups

Aquest formulari permet realitzar una sol•licitud de visita gratuïta no guiada a la Catedral de Mallorca.

A través d'aquest formulari només es gestionaran sol•licituds de Centres d'Ensenyament i organismes oficials de les Illes Balears.

Sol•licituds l'origen de les quals sigui diferent a l'indicat no seran tramitades.

Si desitjau concertar una visita sense pertànyer a cap de les entitats esmentades, vos pregam que vos posau en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte disponible en aquesta mateixa pàgina web.

* Tipus d'entitat
Si el vostre tipus d'entitat no està disponible, no utilitzau aquest formulari. Posau-vos en contacte amb nosaltres a info@catedraldemallorca.org
              


La data de la visita. Ha de ser una data dins el calendari habitual d'obertura del Museu Catedral de Mallorca
La hora aproximada de la visita. Ha de ser una hora dins el calendari habitual d'obertura del Museu Catedral de Mallorca
Quantitat de persones que integren el grup, inclosos els responsables, com ara professors, monitors i acompanyants.