Projectes de restauració

L’Àrea de Conservació de Patrimoni és l’àrea responsable de la conservació i restauració dels béns patrimonials que són propietat del capítol o estan gestionats per ell. Així doncs, l’ACP s’ocupa de la gestió tècnica dels béns mobles i immobles del conjunt monumental i la seva funció és elaborar, activar i coordinar el Pla de Conservació Preventiva i els altres plans específics referents a la conservació dels béns, així com gestionar les intervencions que en ells es facin i esser el nexe entre institucions en el procés de préstec d’obres d’art. Formada per una conservadora i dos tècnics documentalistes, l’Àrea de Conservació de Patrimoni assumeix també l’elaboració dels catàlegs de béns mobles, el registre documental de les intervencions, tasques de recerca sobre els béns patrimonials, un servei de suport a la investigació, entre d’altres.

A més és l’encarregada de vetllar per l’òptima execució dels projectes de restauració que es porten a terme, per iniciativa del capítol o motivats per la funció litúrgica i l’estat de conservació dels béns.

Assessorada per la Comissió de Patrimoni de la Catedral de Mallorca (formada per representants dels col·legis professionals de les Illes Balears), l’ACP té la funció de definir, juntament amb els equips redactors dels projectes, els criteris d’intervenció i de conservació dels béns, així com gestionar-ne els permisos administratius amb les institucions competents, elaborar-ne els estudis preliminars, registrar documentalment el procés de restauració i la divulgació dels resultats obtinguts.

Històric d’intervencions

Entre les notables restauracions efectuades a la Catedral de Mallorca al llarg de les darreres dues dècades, cal destacar-ne les següents:

- Retaule de Sant Bernat (2000)

- Capella del baptisteri (2000)

- Contraportada del portal major (2000)

- Volta de la sala capitular (2002)

- Capella del Santíssim (2002-2007)

- Quadre de l’entrega de claus del retaule de Sant Pere (2002)

- Retaule del Corpus Christi (2003-2004)

- Retaule de Sant Jeroni (2003-2004)

- Retaule de Sant Antoni de Pàdua (2003-2004)

- Sepulcre del Marquès de la Romana (2005)

- Escultures del retaule major gòtic (2007-2009)

- Retaule de Sant Josep (2008)

- Quadre de Sant Hug (2008)

- Quadre del bisbe Antonio Pérez de Hirias (2008)

- Rosassa major (2008-2009)

- Portal de l’Almoina (2008-2009)

- Escultura de la Mare de Déu de la Seu (2009)

- Dosserets escultures gòtiques (2009)

- Quadre de Sant Vicenç Ferrer (2009)

- Quadre de l’èxtasi de Santa Teresa (2009)

- Cos baix de la Trinitat i cripta (2009-2011)

- Conjunt de la dormició de la Mare de Déu (2009-2011)

- Decoració ceràmica, ferros i càtedra de la Capella Reial (2010)

- Taula de la Santíssima Trinitat (2010)

- Conjunt de canelobres de Gaudí (2010)

- Portades major i del mirador (2010-2012)

- Retaule major gòtic (2011)

- Campanar i claustre (2011-2015)

- Cadirat, sotacor i tribunes corals (2012-2013)

- Neteja i consolidació de l’orgue major (2012)

- Baptisteri (2012-2014)

- Trones (2013-2014)

- Pintura central de la Immaculada (2013)

- Exterior de l’absis (2013)

- Vitralls de la Trinitat (2016)

- Àngels músics del presbiteri (2018-2019)

L’arxiu de l’Àrea de Conservació de Patrimoni conserva tota la documentació referida a les intervencions en béns del conjunt catedralici.

Projectes de restauració en curs

En el present any 2019 s’està portant a terme la restauració del conjunt de tapissos de la Seu i el projecte de reforma integral de la capella del Sagrat Cor. Les properes convocatòries públiques per a projectes de restauració així com els criteris per al concurs apareixeran publicades en la present web a l’apartat "actualitat".

previous arrow
next arrow
Slider

Préstec d’obres per a exposicions

La Catedral de Mallorca conserva un important fons de béns mobles en gran varietat de materials, tècniques, èpoques i estils: pintura a cavallet i sobre taula, escultura en fusta o pedra, tapissos i brodats, orfebreria, document gràfic, vidre, ceràmica i material antropològic.

Aquests béns es troben repartits entre l’interior del temple, la sagristia, el museu capitular, l’arxiu capitular o els dipòsits. Per a un òptim control i gestió dels béns, aquests es troben inventariats i catalogats per l’Àrea de Conservació de Patrimoni.

Arran de l’enorme interès historicoartístic del tresor catedralici, aquest és susceptible de ser sol·licitat per a exposicions de caràcter local, nacional i internacional d’altres institucions.

Protocol i normes pels préstecs

La Catedral de Mallorca, com a propietària d’un important fons de béns mobles distribuïts entre l’edifici-temple de la Catedral, el Museu Diocesà, el Museu Capitular i l’Arxiu Capitular, manté activa la política de préstecs que permet la participació en exposicions fora del seu àmbit i la incorporació d’obres externes en el benentès que considera aquest intercanvi com una oportunitat per impulsar les relacions interinstitucionals i el foment del coneixement sobre el patrimoni.

Tots els préstecs s’ajustaran a la normativa legal vigent, així com als criteris establerts al protocol de préstecs de la Catedral de Mallorca.

Aquest protocol de préstecs és el document, redactat i supervisat per l’Àrea de Conservació de Patrimoni, pel qual es regulen totes les gestions relacionades amb l’intercanvi de béns mobles entre la Catedral i museus o institucions externes, d’àmbit nacional o internacional. En aquest protocol s’hi contemplen les competències del Capítol, com a propietari d’aquests béns, i del l’Àrea de Conservació de Patrimoni, com a responsable de la seva coordinació cientificotècnica. Els béns mobles que gestiona la Catedral es regulen legalment mitjançant la normativa establerta en la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la Llei 4/2003 de 26 de març, de Museus de les Illes Balears.

Un cop el Capítol de la Catedral de Mallorca hagi aprovat el préstec, aquest es condicionarà a l’acceptació per part del sol·licitant de les clàusules que consten en el document relacionat amb les normes i condicions generals d’acceptació del préstec. Tots els tràmits i documents necessaris per a formalitzar el préstec, des de que es fa efectiva la sol·licitud fins que es tanca el procés amb la devolució dels objectes prestats, componen el “Expedient de préstec” que es conserva a l’arxiu de l’Àrea de Conservació de Patrimoni.

Podeu trobar més informació en els següents documents:

Préstecs en curs

En el present any 2019, la Catedral de Mallorca ha col·laborat amb les següents exposicions:

1. “La esperanza de los desesperados. Europa y el fin de Bizancio” - Biblioteca Nazionale Marciana de Venècia, Itàlia. (25/11/18 – 22/04/19).

- Relicari de la Túnica de Crist (Inventari de la Catedral, n. 296)
- Butlla d’or del Manuel II Paleòleg (Catàleg ACM, Perg-13807).

2. “The Italian Renaissance speaks Hebrew” – Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah de Ferrara, Itàlia (abril- setembre 2019)

- Còpies dels Rimmonim (Inventari de la Catedral, n. 325)

3. “Il Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500” - Museo Nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata in Palazzo Lanfranchi, a Matera, Itàlia (19/04/19- 19/08/19)

- Mènsules dels evangelistes, atribuït al taller de Guillem Sagrera (Inventari del Museu Diocesà, n. 060-064)

4. “El moble a Mallorca. Gòtic s. XIII-XVI. Vida Quotidiana”, Museu de Mallorca. (17/05/19-21/07/19)

- Arqueta eucarística (Inventari de la Catedral, n. 286)
- Creu per a pectoral del Bisbe Torrella (Inventari del Museu Diocesà, n. 1229)
- Fragment del corredor dels ciris (Inventari del Museu Diocesà, n. 109)
- Cantoral de la Concepció (Arxiu Capitular de Mallorca, fons musical, CC-01)
- Caixeta (Inventari de la Catedral, n. 477)

previous arrow
next arrow
Slider

Pla Director de la Catedral

El Pla Director de la Catedral de Mallorca és resultat del Plan Nacional de Catedrales aprovat el 1990, el qual és conseqüència, a la vegada, de la llei 16/1985 de patrimoni històric espanyol. L’any 1997 es signà el primer acord de col·laboració per al Plan Nacional de Catedrales entre el Ministeri d’Educació i l’Església Catòlica. La Catedral de Mallorca fou una de les 90 catedrals objecte del primer acord de col·laboració i entre els anys 1997 i 2003 es redactà el seu Pla Director.

Entre els anys 2004 i 2015 es portaren a terme una sèrie d’intervencions en el marc del Pla Director de la Catedral de Mallorca, prenent-lo com a document base per a conèixer la situació del conjunt catedralici i per a establir les possibles actuacions per a millorar-ne el seu manteniment, estudi, coneixement i difusió. Els Plans Directors esdevenen així l’instrument bàsic que permet complir a mitjan termini amb bona part dels objectius del Plan Nacional de Catedrales.

A dia d’avui s’està treballant en l’actualització d’aquest Pla Director, el qual ha de donar resposta a les noves directrius i criteris d’intervenció estipulats per les principals institucions que vetllen per la conservació del patrimoni. En aquest nou Pla Director s’hi contemplaran no només aquells aspectes relacionats amb els béns immobles i mobles de la Catedral, sinó que l’espectre de protecció s’ampliarà al patrimoni immaterial, musical, paisatgístic, documental, etc.

Inventari i catàleg dels béns mobles de la Catedral

El pla de control i inventari dels béns mobles de la Catedral és el que s’ocupa de revisar i inventariar tots els béns, així com de controlar els moviments, entrades i sortides dels béns a partir de les bases de dades configurades a mode d’inventari – catàleg. En l’actualitat aquest pla es troba en procés d’actualització i millora.

previous arrow
next arrow
Slider

Pla de Conservació Preventiva

Segons la definició que ofereix el Plan Nacional de Conservación Preventiva de 2017 elaborat pel Ministeri de Cultura, la conservació preventiva és una estratègia de conservació del patrimoni cultural que proposa un mètode de treball sistemàtic per a identificar, avaluar, detectar i controlar els rics de deteriorament dels objectes, col·leccions i, per extensió, qualsevol bé cultural, moble o immoble.

El seu objectiu fonamental és eliminar o minimitzar els riscs, actuant sobre l’origen dels problemes, que generalment es troben als factors externs als propis béns culturals, evitant, amb això, el seu deteriorament o pèrdua, i la necessitat d’escometre dràstics i costosos tractaments aplicats sobre els propis béns.

El Pla de Conservació Preventiva de la Catedral de Mallorca és un document que s’integra dins el Pla Director i és concebut com un document d’anàlisi i una eina de gestió que faciliti la programació, implantació i coordinació de les tasques de conservació i la utilització del bé cultural o col·lecció. L’Àrea de Conservació de Patrimoni és la que assumeix la tasca de redacció i posterior coordinació i supervisió de l’execució dels procediments i protocols d’aplicació del PCP.

003 43A9082

Altres plans específics

Lligats al Pla de Conservació Preventiva i al Pla Director de la Catedral, l’Àrea de Conservació de Patrimoni assumeix la coordinació de les tasques que es deriven dels diferents plans específics per a la conservació del conjunt monumental:

 1. Pla d’estabilitat
 2. Pla d’estanqueïtat
 3. Pla de subsol
 4. Pla de prevenció de plagues
 5. Pla de condicions ambientals interiors
 6. Pla de condicions ambientals exteriors
 7. Pla de les condicions d’exposició
 8. Pla de moviments i manipulació de béns mobles
 9. Pla de neteja
 10. Pla d’instal·lacions, serveis i subministres
 11. Pla de seguretat
 12. Pla de documentació i arxiu
 13. Pla de recerca i divulgació científica

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.