Presentació
Organigrama
Clergat actiu
Clergat emèrit

Los orígenes históricos del Cabildo Catedral de Mallorca se remontan a los mismos inicios de la restauración de la Iglesia en Mallorca. En el año 1240 el papa Gregori IX autorizó el primer obispo de Mallorca, Ramon de Torrella, para que instituyese el cabildo con canónigos y dignidades.

Desde entonces, el Cabildo Catedral se ha convertido en el colegio de sacerdotes al que corresponde celebrar con solemnidad el culto litúrgico y cumplir, a la vez, los oficios que por el Derecho o por el Obispo diocesano le sean encomendados. Una de las principales funciones del Cabildo es promover la Catedral como sede del magisterio del Obispo, pastor de la Iglesia de Mallorca, y como signo de la unidad en la fe de los creyentes mallorquines, y hacer de la Catedral centro de la vida litúrgica de la Diócesis por el hecho de ser la iglesia del Obispo.

Otras funciones son:

  • Promover prioritariamente la evangelización de la sociedad mallorquina.
  • Fomentar la predicación del Evangelio, confiado en primer lugar al Obispo, que tiene la Cátedra, y como colaboradores suyos ejercer el ministerio de la predicación de acuerdo con las normas de la Sagrada Liturgia.
  • Hacer de la Catedral la casa materna de la Iglesia en Mallorca.
  • Promover la expresión cultural de la fe en la sociedad y el diálogo entre la fe y la cultura, y también la actividad caritativa.
  • Ofrecer la Catedral como Iglesia de encuentro ecuménico de los cristianos y de los creyentes de diversas confesiones, propiciando las celebraciones interconfesionales.
  • Atender pastoralmente a los visitantes y turistas.
  • Conservar el patrimonio cultural de la Catedral y del Cabildo, enriquecerlo y presentarlo al conocimiento y estima del pueblo.
  • Administrar los bienes de la Catedral y del Cabildo de acuerdo con el Derecho Canónico y particular de la Diócesis de Mallorca.

El Cabildo está formado por dos departamentos, constituidos a su vez por diferentes áreas, al frente de las cuales se sitúan canónigos, según consta en el organigrama.

El sello del Cabildo representa la figura sedente de la Virgen con el Niño Jesús en brazos, según la iconografía del escudo de la bóveda de la Sala Capitular barroca.

Sello Cabildo Catedral

El 4 de novembre del passat any 2017, el Capítol de Canonges va aprovar, com a objectiu general per al present quadrienni, dotar la Seu d’un nou model d’organització interna, fonamentat en la seva doble funció d’evangelització i de transmissió històrica dels valors culturals cristians. Amb aquesta finalitat, el passat mes de febrer es va encarregar a una empresa especialitzada una anàlisi de la gestió de la Seu per tal que aportés al Capítol les dades objectives necessàries per assolir el dit objectiu. Els resultats d’aquesta anàlisi es resumeixen en els següents punts :

1.- El Capítol és el subjecte institucional únic que porta a terme la direcció de la gestió de la Seu, el qual delega en el Degà President la funció operativa i de representativitat.

2.- Un nou organigrama, al servei de la naturalesa de la Seu com a temple catòlic destinat a la celebració de la Fe i a l’Evangelització i, a la vegada, com a vehicle per a la transmissió social de la cultura cristiana a través del patrimoni monumental, protegit des de l’any 1931 com a Bé d’Interès Cultural. Dos departaments constitueixen, doncs, el nucli funcional del nou organigrama: el Departament de Pastoral i el Departament de Cultura. Aquests departaments es troben constituïts per diverses àrees, responsables de cada una de les quals en són altres tants canonges, segons assenyalen els Estatuts del Capítol.

3.- Coordinarà la gestió tècnica del Departament de Pastoral el Sr. Antoni Ximenis Palmer, sagristà major de la Seu. 

4.- Per tal d'assolir una major eficàcia en la coordinació, control i gestió de la Seu en els seus usos específics (Fe - Transmissió cultural - Administració dels béns materials), es creen dues direccions tècniques: la Direcció Tècnica-Administrativa, que el Capítol encomana al Sr. Joan Pastor Nieto (graduat en Direcció i Seguretat, i Màster en Seguretat) i la Direcció Econòmico-Financera, al front de la qual hi ha el Sr. Rafel Mesquida Oliver (diplomat en Turisme, Postgrau en Comptabilitat i Direcció Financera i Assessor Financer per a Entitats Religioses i del Tercer Sector).

Organigrama Catedral es
Il·lm. Mn. Teodor Suau i Puig

Càrrec: Degà-President del Capítol Catedral

Nascut: 06/06/1947 - Palma

Ordenat: 13/06/1971

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mons. Lluc Riera i Coll

Càrrec: Procurador major de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat i director de la Casa Sacerdotal de Sant Pere i San Bernat

Nascut: 23/03/1948 - Palma

Ordenat: 28/05/1972

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mn. Francesc Ramis i Darder

Càrrec: Vicedegà, viceadministrador, secretari, canonge responsable de l'àrea d'Evangelització

Nascut: 06/01/1958 - Palma

Ordenat: 27/09/1987

Presa de possesió: 28/10/2014

M. Il·ltre. Mn. Antoni Vera i Díaz

Nascut: 25/08/1957 - Palma

Ordenat: 21/06/1987

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Ramón Lladó i Rotger

Càrrec: Canonge Penitenciari

Nascut: 11/05/1954 - Sóller

Ordenat: 16/05/1981

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Antoni Riutort i Fullana

Nascut: 09/01/1950 - Son Carrió

Ordenat: 31/03/1979

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Mateu Jesús Tous i Vanrell

Càrrec: Canonge responsable del departament de Cultura i director del Museu d'Art Sacre

Nascut: 08/01/1959 - Palma

Ordenat: 19/06/1993

Presa de possesió: 03/07/2019

M. Il·ltre. Mn. Pere Nicolau Oliver i Vives

Càrrec: Prefecte de litúrgia. Responsable de l’àrea de celebració de la fe i sagristia, àrea de pastoral sagramental i àrea de música.

Nascut: 05/07/1968 - Deià

Ordenat: 08/01/1995

Presa de possesió: 03/07/2019

M. Il·ltre. Mn. Josep Adrover Vallbona

Càrrec: Vicari General. Assessor Jurídic de l'Il·lm. Capítol Catedral de Mallorca.

Nacido: 03/04/1969 - Santanyí (Calonge)

Ordenado: 07/01/1996

Toma de posesión: 15/12/2021

M. Il·ltre. Mn. Antoni Jesús Dols Salas

Càrrec: Canonge Responsable del Departament d'Infraestructures i Serveis.

Nascut: 06/07/1963 - Palma

Ordenat: 19/11/1989

Presa de possesió: 15/12/2021

M. Il·ltre. Mn. Llorenç Tous i Massanet

Nascut: 23/12/1933- Capdepera

Ordenat: 19/03/1957

Presa de possesió: 10/02/1962

M. Il·ltre. Mn. Joan Bestard i Comas

Nascut: 23/08/1940 - Lloseta

Ordenat: 20/06/1965

Presa de possesió: 29/06/1994

M. Il·ltre. Mn. Pere Torres i Siquier

Nascut: 29/11/1930 - Sa Pobla

Ordenat: 20/06/1954

Presa de possesió: 29/06/1994

M. Il·ltre. Mn. Joan Darder i Brotat

Nascut: 14/02/1944 - Alcúdia

Ordenat: 26/03/1967

Presa de possesió: 02/06/1999

M. Il·ltre. Mn. Gabriel Amengual i Coll

Nascut: 25/01/1943 - Sta. Eugènia

Ordenat: 19/06/1966

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mn. Joan Bauzà i Bauzà

Nascut: 20/05/1944 - Vilafranca

Ordenat: 18/06/1967

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mn. Miquel Pons i Melià

Nascut: 27/10/1942 - Porreras

Ordenat: 19/06/1966

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Iltre. Sr. D. Bartomeu Veny Vidal

Nascut: 03/10/1940 - Palma

Ordenat: 16/06/1973

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mn. Andreu Genovart i Orell

Nascut: 26/11/1943 - Colònia Sant Pere

Ordenat: 21/06/1969

Presa de possesió: 27/10/2018