Presentació
Organigrama
Clergat actiu
Clergat emèrit

Els orígens històrics del Capítol Catedral de Mallorca es remunten als mateixos inicis de la restauració de l'Església a Mallorca. L'any 1240 el papa Gregori IX autoritzà el primer bisbe de Mallorca, Ramon de Torrella, perquè instituís el capítol amb canonges i dignitats.

Des d'aleshores, el Capítol Catedral ha esdevingut el col·legi de sacerdots al qual correspon celebrar amb solemnitat el culte litúrgic i acomplir, alhora, els oficis que pel Dret o pel Bisbe diocesà li siguin encomanats. Una de les principals funcions del Capítol és promoure la Catedral com a seu del magisteri del Bisbe, pastor de l'Església de Mallorca, i com a signe de la unitat en la fe dels creients mallorquins, i fer de la Catedral centre de la vida litúrgica de la Diòcesi pel fet de ser l'església del Bisbe.

Altres funcions són:

  • Promoure prioritàriament l'evangelització de la societat mallorquina.
  • Fomentar la predicació de l'Evangeli, confiat en primer lloc al Bisbe, que hi té la Càtedra, i com a col·laboradors seus exercir el ministeri de la predicació d'acord amb les normes de la Sagrada Litúrgia.
  • Fer de la Catedral la casa materna de l'Església a Mallorca.
  • Promoure l'expressió cultural de la fe en la societat i el diàleg entre la fe i la cultura, i també l'activitat caritativa.
  • Oferir la Catedral com a Església de trobada ecumènica dels cristians i dels creients de diverses confessions, propiciant les celebracions interconfessionals.
  • Atendre pastoralment els visitants i turistes.
  • Conservar el patrimoni cultural de la Catedral i del Capítol, enriquir-lo i presentar-lo al coneixement i estima del poble.
  • Administrar els béns de la Catedral i del Capítol d'acord amb el Dret Canònic i particular de la Diòcesi de Mallorca, tenint especial cura dels més pobres.

El Capítol està format per dos departaments, constituïts a la seva vegada per diferents àrees, al front de les quals se situen canonges, segons consta a l'organigrama.

El segell del Capítol representa la figura sedent de la Mare de Déu amb l'Infant Jesús en braços, segons la iconografia de l'escut de la volta de la Sala Capitular barroca.

Sello Cabildo Catedral

El 4 de novembre del passat any 2017, el Capítol de Canonges va aprovar, com a objectiu general per al present quadrienni, dotar la Seu d’un nou model d’organització interna, fonamentat en la seva doble funció d’evangelització i de transmissió històrica dels valors culturals cristians.

Amb aquesta finalitat, el passat mes de febrer es va encarregar a una empresa especialitzada una anàlisi de la gestió de la Seu per tal que aportés al Capítol les dades objectives necessàries per assolir el dit objectiu.

Els resultats d’aquesta anàlisi es resumeixen en els següents punts :

1.- El Capítol és el subjecte institucional únic que porta a terme la direcció de la gestió de la Seu, el qual delega en el Degà President la funció operativa i de representativitat.

2.- Un nou organigrama, al servei de la naturalesa de la Seu com a temple catòlic destinat a la celebració de la Fe i a l’Evangelització i, a la vegada, com a vehicle per a la transmissió social de la cultura cristiana a través del patrimoni monumental, protegit des de l’any 1931 com a Bé d’Interès Cultural. Dos departaments constitueixen, doncs, el nucli funcional del nou organigrama: el Departament d’Evangelització, Celebració i Fe i el Departament de Cultura, Patrimoni, Museus i Arxiu, expressió cultural i històrica de la Fe. Aquests departaments es troben constituïts per diverses àrees, responsables de cada una de les quals en són altres tants canonges, segons assenyalen els Estatuts del Capítol.

3.- Coordinarà la gestió tècnica del Departament d’Evangelització, Celebració i Fe el Sr. Antoni Ximenis Palmer, sagristà major de la Seu. I serà la coordinadora cientificotècnica del Departament de Cultura, Patrimoni, Museus i Arxiu, la Sra. Mercè Gambús Saiz (Dra. en Història de l’Art, llicenciada en Dret, professora d’Història de l’Art de la UIB i investigadora principal del Grup de Recerca CPAR-UIB).

4.- Per tal d'assolir una major eficàcia en la coordinació, control i gestió de la Seu en els seus usos específics (Fe - Transmissió cultural - Administració dels béns materials), es creen dues direccions tècniques: la Direcció Tècnica-Administrativa, que el Capítol encomana al Sr. Joan Pastor Nieto (graduat en Direcció i Seguretat, i Màster en Seguretat) i la Direcció Econòmico-Financera, al front de la qual hi ha el Sr. Rafel Mesquida Oliver (diplomat en Turisme, Postgrau en Comptabilitat i Direcció Financera i Assessor Financer per a Entitats Religioses i del Tercer Sector).

Organigrama Catedral ca
Il·lm. Mn. Teodor Suau i Puig

Càrrec: Degà-President del Capítol Catedral

Nascut: 06/06/1947 - Palma

Ordenat: 13/06/1971

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mons. Lluc Riera i Coll

Càrrec: Procurador major de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat i director de la Casa Sacerdotal de Sant Pere i San Bernat

Nascut: 23/03/1948 - Palma

Ordenat: 28/05/1972

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mn. Francesc Ramis i Darder

Càrrec: Vicedegà, viceadministrador, secretari, canonge responsable de l'àrea d'Evangelització

Nascut: 06/01/1958 - Palma

Ordenat: 27/09/1987

Presa de possesió: 28/10/2014

M. Il·ltre. Mn. Antoni Vera i Díaz

Nascut: 25/08/1957 - Palma

Ordenat: 21/06/1987

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Ramón Lladó i Rotger

Càrrec: Canonge Penitenciari

Nascut: 11/05/1954 - Sóller

Ordenat: 16/05/1981

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Antoni Riutort i Fullana

Nascut: 09/01/1950 - Son Carrió

Ordenat: 31/03/1979

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Mateu Jesús Tous i Vanrell

Càrrec: Canonge responsable del departament de Cultura i director del Museu d'Art Sacre

Nascut: 08/01/1959 - Palma

Ordenat: 19/06/1993

Presa de possesió: 03/07/2019

M. Il·ltre. Mn. Pere Nicolau Oliver i Vives

Càrrec: Prefecte de litúrgia. Responsable de l’àrea de celebració de la fe i sagristia, àrea de pastoral sagramental i àrea de música.

Nascut: 05/07/1968 - Deià

Ordenat: 08/01/1995

Presa de possesió: 03/07/2019

M. Il·ltre. Mn. Josep Adrover Vallbona

Càrrec: Vicari General. Assessor Jurídic de l'Il·lm. Capítol Catedral de Mallorca.

Nacido: 03/04/1969 - Santanyí (Calonge)

Ordenado: 07/01/1996

Toma de posesión: 15/12/2021

M. Il·ltre. Mn. Antoni Jesús Dols Salas

Càrrec: Canonge Responsable del Departament d'Infraestructures i Serveis.

Nascut: 06/07/1963 - Palma

Ordenat: 19/11/1989

Presa de possesió: 15/12/2021

M. Il·ltre. Mn. Llorenç Tous i Massanet

Nascut: 23/12/1933- Capdepera

Ordenat: 19/03/1957

Presa de possesió: 10/02/1962

M. Il·ltre. Mn. Joan Bestard i Comas

Nascut: 23/08/1940 - Lloseta

Ordenat: 20/06/1965

Presa de possesió: 29/06/1994

M. Il·ltre. Mn. Pere Torres i Siquier

Nascut: 29/11/1930 - Sa Pobla

Ordenat: 20/06/1954

Presa de possesió: 29/06/1994

M. Il·ltre. Mn. Joan Darder i Brotat

Nascut: 14/02/1944 - Alcúdia

Ordenat: 26/03/1967

Presa de possesió: 02/06/1999

M. Il·ltre. Mn. Gabriel Amengual i Coll

Nascut: 25/01/1943 - Sta. Eugènia

Ordenat: 19/06/1966

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mn. Joan Bauzà i Bauzà

Nascut: 20/05/1944 - Vilafranca

Ordenat: 18/06/1967

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mn. Miquel Pons i Melià

Nascut: 27/10/1942 - Porreras

Ordenat: 19/06/1966

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Iltre. Sr. D. Bartomeu Veny Vidal

Nascut: 03/10/1940 - Palma

Ordenat: 16/06/1973

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mn. Andreu Genovart i Orell

Nascut: 26/11/1943 - Colònia Sant Pere

Ordenat: 21/06/1969

Presa de possesió: 27/10/2018